Haven economie Nederland 184 duizend werkenden en €27,9 miljard omzet

Directe en indirecte hoeveelheid werkgelegenheid, zijn er 183.675 personen werkzaam in deze regio. Dat is 2,0% van alle werkzame personen in Nederland. Tezamen produceren zij € 22,9 miljard (was € 22,5 miljard) aan toegevoegde waarde, ofwel 3,1% van het bruto binnenlands product.

Haven economie Nederland 184 duizend werkenden en  €27,9 miljard omzet
Haven economie Nederland 184 duizend werkenden en  €27,9 miljard omzet Admin

Overzicht ontwikkelingen 
In 2017 is  de directe  werkgelegenheid  in  de  zeehavens  met 2,38%  (4.290werkzame personen) gestegen t.o.v. de omvang in 2016. In totaal waren er 184.248 directe havengerelateerde werkzame personen in Nederland. De  directe  toegevoegde  waarde  in  de  zeehavens  is  gestegen  met 
€ 0,9 8 miljard,  een  stijging  van 3,7%.  De  directe  toegevoegde  waarde  van  de Nederlandse  zeehavens  bedraagt  €27,9 miljard.  De indirecte werkgelegenheid en toegevoegde waarde zijn in lijn ook toegenomen.

Verhouding met Nederlandse economie
De zeehavens makeneen belangrijk deel uit van de Nederlandse economie. Het   totaal   van   de   directe   en   indirecte   aan   de   havens   gerelateerde werkgelegenheid  was 3,8%  van  de  totale  werkgelegenheid  in  Nederland. De werkgelegenheid in de zeehavens is ongeveer even hardgegroeid alsde werkgelegenheid in heel Nederland; het relatieve belang is ongeveer gelijk gebleven.De  toegevoegde  waarde,  direct  en  indirect  door  de  havens  gegenereerd, bedroeg €41,8miljard  in  2016.  Dat  is  5,8%  van  het  bruto  binnenlands product. In 2017is het aandeel van de havens in de Nederlandse economie daarmee ongeveer gelijk gebleventen opzichte van 2016.

Werkgelegenheid
De   directe   werkgelegenheid   in   de   havens   wordt   gemeten   door   op bedrijfsniveau  het  aantal werkzame  personente  meten.  Er  worden  in  de Havenmonitor drie verschillende categorieën arbeid meegenomen. Ten eerste de aan de knooppuntfunctie gerelateerde werkgelegenheid in de haven,  zoals  de  overslag  en  opslag  van  goederen  en  de  planning  van transport. Ten tweede de arbeid direct gerelateerd aan de zeehavens voor de aan-en afvoer van goederen per spoor, binnenvaart, weg en pijpleiding. Ten  derde  de  werkgelegenheid  bij  bedrijven  in  productie,  handel  en dienstverlening die direct aan de zeehaven gerelateerd is en daar gevestigd zijn. Bijvoorbeeld    de    petrochemische    industrie,    scheepsbouw    en expertisebureaus.

In totaal zijn er ruim 184 duizend werkzame personen direct verbonden aan de  Nederlandse  zeehavens.  De  meeste  daarvan  zijn  te  vindenin  de  regio Rotterdam-Rijnmond:101,4duizend. Het Noordzeekanaalgebied heeft35,1duizend werkzame  personenin  de  haven.  In  de  Zeeuwse  havenszijnerongeveer 16,5duizend werkzame  personen.  Moerdijk  en  Dordrecht  & Drechtsteden zijn goed voor respectievelijk 8,8en 10,7duizend werkzame personen.  In  Groningen  (Eemsmond  en Delfzijl  samen)  zijn  er 7,1duizend werkzame personenin de haven.De totale directe werkgelegenheid in de Nederlandse zeehavens is met 2,4% gestegen   in 2017. Opvallende   stijger   is   Rotterdam,   met   bijna   3.000 werkzame  personen  meer.  In  NZKGis  een  minieme  stijging en in  het Scheldebekken een stijging met ruim 900 werkzame personen. Noordelijke zeehavens blijven vrijwel gelijk.In  de  havens  zijn iets  meer  (ongeveer  5.000)werkzame  personenin  de knooppunt   functie   (vervoer,   overslag,   opslag)   te   vinden danin   de vestigingsplaats   functies   (handel,   industrie   en   dienstverlening); in   de knooppunt functie ongeveer 94,7duizend ten opzichte van ongeveer 89,5duizend in de vestigingsplaatsfunctie. De omvangrijkste deelsectoren zijn de 

De havenmonitor meet elk jaar de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland inclusief zogeheten achterwaartse indirecte effecten. Met achterwaartse effecten wordt bedoeld de toegevoegde waarde die het gevolg is van inkoop door bedrijven vanuit de haven elders in de Nederlandse economie.

HAVENMONITOR.NL

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
NEEM JE BELANG X
Werkloosheid 25- tot 45-jarigen in juli gestegen
Werkloosheid 25- tot 45-jarigen in juli gestegen
Hogere sterfte tijdens recente hittegolf
Hogere sterfte tijdens recente hittegolf