Hollanda ve AB Ülkelerindeki

Hollanda ve AB Ülkelerindeki Türk Nüfusu


Hollanda ve AB Ülkelerindeki
Hollanda’daki Türk Toplumunun günümüzdeki Nüfus Yapısı


• Hollanda Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat istatistiklerine göre 27 AB ülkesi içinde 16,3 milyon (2006) nüfusu ile Almanya, Fransa, Büyük Britanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Romanya’dan sonra 8. sırayı almaktadır.
• 2006 yılı verilerine göre Hollanda’da 3,15 milyon göçmen kökenli nüfus bulunmaktadır. Bu Hollanda’daki nüfusun yüzde 19,3’üne tekabül etmektedir. Hollanda göçmen nüfus oranı ile AB ülkeleri içinde en önde yeralmaktadır.
• Bu ülkede AB ülkeleri dışından gelen göçmenler içinde en büyük grubu yaklaşık 393.000 ile Endonezya’lılar, 365.000 ile Türkler ve daha sonra Surinam ve Fas’lılar almaktadır.
• Ayrıca AB ülkelerinden gelen göçmen kökenliler içinde en büyük grubu 390.000 üstünde bir nüfus ile Almanlar oluşturmaktadır. Hollanda’da yaşayan 365.000 Türk kökenli göçmen tüm göçmen kökenliler içinde yüzde 11,6’lık bir orana sahipler.
• Hollanda, Almanya’ya göre daha heterojen bir göçmen nüfus yapısına sahiptir. Almanya’da Türkler göçmen nüfusun yaklaşık üçte birini teşkil etmektedir.
• Tüm göçmenler içinde yüzde 11,6’lık nüfus oranına sahip olan Türkler Hollanda genelinde 365.000 nüfus büyüklüğü ile yüzde 2,2’lik bir orana ulaşmaktadır.
• Türk kökenli nüfusun yüzde 53,7’sini birinci nesil, yüzde 46,3’ünü ise ikinci nesil oluşturmaktadır. 1 Mart 2007 tarihli en son nüfus verilerine göre Hollanda’daki Türk nufus sayısı 369.590 düzeyine çıkmış bulunmaktadır.
• Bu tanıma göre; birinci nesil Türk kökenliler, Türkiye doğumlu olan ve aynı zamanda anne ya da babası yabancı ülke doğumlu olanlardan oluşmaktadır. Bu tanım kronolojik nesil sırasını kastetmemektedir. Hollanda’ya göç eden Türkler’in Türkiye doğumlu çocukları da bu tanıma göre birinci nesli oluşturmaktadır.
• İkinci nesil ise Hollanda doğumlu olup, ebeveynlerinden birisi Türkiye doğumlu olanlardır. Kendisi ve anne babası Hollanda doğumlu olanlar Hollanda da göçmen olarak tanımlanmamaktadır. Bu grup istatistiklere girmemektedir. Bunlar da eklendiğinde Türk kökenli nüfus sayısı Tablo 3’te belirtilen sayılarıda aşmaktadır.
• Hollanda İstatistik Dairesi’nin tahminlerine göre 2020 yılında bu ülkedeki Türk kökenli nüfus 440.000 sınırını geçecektir.
• Hollanda’da yaşayan 365.000 Türk kökenli içinde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı statüsünü taşıyanlar yaklaşık 99.000 kişilik sayılarıyla toplam Türk kökenli nüfus içinde yüzde 27’lik bir paya sahipler. Diğer yüzde 73’lük nüfus ise Hollanda vatandaşlığı statüsüne sahiptir.Bölüm II: Hollanda’daki Türk Hanelerinin Genel Yapısı• TAM Vakfı tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, Türkler’de ortalama hane büyüklüğü 3,9 kişiden oluşmaktadır. Sonuçlar, hanede ortalama çalışan kişi sayısını 1,6 ve haneye giren ortalama net geliri takriben 2.150 Euro olarak göstermektedir.
• Ortalama net gelirin en büyük bölümü (1.780 Euro) ailenin geçimi ve tüketim için harcanmakta ve 370 Euro civarında bir bölümü tasarruf edilmektedir.
• Hollanda’daki 93.600 Türk hanesinin ortalama net aylık geliri 2006 yılı itibariyle 2.150 Euro civarındadır. Buna göre Türk hanelerinin yıllık toplam geliri, aynı yıl içinde 2,41 milyar Euro’nun üstündedir. Araştırma sonuçlarına göre Türk haneleri, gelirlerinin yaklaşık yüzde 17’sini tasarrufa ayırmaktadır.
• Hollanda’da konut sahibi olan Türkler’in sayısı takriben 17.000’ini geçmektedir. Böylelikle Hollanda’daki Türk hanelerinin yaklaşık yüzde 18,2’sinin konut sahibi olduğu söylenebilir.
• Hollanda, AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından hesplanan 2006 yılı tahmini rakamlarıyla 528 milyar Euro’luk Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile AB içinde en büyük ekonomiye sahip 6. ülke konumundadır.
• Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı hesaplamalara göre Hollanda’da çalışan Türk nüfusunun bu ülkenin GSYİH’sına yıllık katkısı yaklaşık 8,4 milyar Euro civarındadır. Bu miktar, Avrupa Birliği üyesi olan Malta’nın GSYİH’sının 1.7 katına denk düşmektedir.Bölüm III: Hollanda’daki Türk Girişimcileri• Son 20 yıl içinde, kendi başına iş kuranların sayısında önemli artışlar kaydedilmiştir.
• Günümüzde toplam 13.500 civarında Türk kökenli işadamı Hollanda’daki piyasayı zenginleştirmektedir.
• Toplam çalışan Türk nüfus içinde yüzde 9’luk bir orana denk düşen Türk kökenli girşimci sayısı, Almanya’dan sonra AB ülkelerindeki en büyük grubu oluşturmaktadır.
• Yaşları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Hollanda’daki Türk girişimcilerinin yüzde 46,1’lık bir bölümünün 30-40 yaş grubunu kapsadığı ortaya çıkıyor. 50 yaş altındaki kesimin toplam girişimcilere oranı ise yaklaşık yüzde 91’i buluyor.
• Türk girişimcilerin ikamet süreleri değerlendirildiğinde ise, dörtte üçe yakın bir kesimin 11 ile 30 sene arasında Hollanda’da yaşıyor olduğu ortaya çıkıyor.
• Girişimcilerin uyruğuna bakıldığında da yüzde 80,2’lik bir kesimin Hollanda vatandaşı, geriye kalan yüzde 19,8’lik kesimin de Türk vatandaşı olduğu ortaya çıkıyor.
• Bayan girişimciler Hollanda’da Türk girişimciler arasında yüzde 20,7’lik bir oran ile azınlığı oluşturuyor.
• Hollanda’daki ortalama bir Türk girişimci profilini çizmek gerekirse, bu kişi erkek, ortalama 37,0 yaşında, ortalama 23,5 yıldır Hollanda’da ikamet etmekte ve genelde Hollanda vatandaşlığını taşımaktadır.
• Yeni işyerleri açarak Türk işletmeleri Hollanda’daki iş piyasasına katkıda bulunmaktadırlar. Böylelikle Türk işletmeleri tarafından 2006 yılında yaratılan istihdam sayısı 62.000’e ulaşmıştır. Bu alanda da Türk işletmeleri ‘etnik niş’lerinden kopmuş bulunmaktadırlar.
• İşletme başına yapılan ortalama yatırım miktarının 2006 yılında takriben 110.000 Euro’yu bulması, buna bağlı olarak toplam kümülatif yatırım hacmini de 1,5 milyar Euro düzeyine çıkarmıştır.
• Türk girişimcilerin küçümsenmeyecek ekonomik gücü özellikle elde edilen toplam ciro rakamında ortaya çıkmaktadır. Hollanda’daki Türk kökenli işletmeler toplam 5,6 milyar Euro tutarında ciro ile önemli bir ekonomik gücün sahibidirler.
• Her ne kadar perakende ticaret ve gastronomi, Türkler arasında en yaygın branş olsa da, eldeki araştırmaya göre, artık perakende ticaretten toptan ticarete, imalat sanayinden zanaata ve hizmet sektöründen inşaat alanına kadar hemen her sektörde ve bunlara bağlı iş kollarında Türk girişimcilere rastlamak mümkün hale gelmiştir.


Bölüm IV: AB Ülkelerinde Türkler

• 2006 yılı sonunda AB ülkelerinde yaşayan Türk göçmen nüfusun 4,2 milyona ulaştığını ortaya koymaktadır.
• Türk kökenliler, AB’deki en büyük ulusal göçmen grubunu oluşturmaktadır.
• Değişik kaynaklar AB ülklerinde yaşayan yabancıların sayısını 25 milyon civarında göstermektedir. Göçmen uyruklular (diğer ülke vatandaşları ve yaşadığı ülkenin vatandaşlığına geçenler) dikkate alındığında bu sayı yaklaşık 40 milyona ulaşmaktadır.
• Avrupa Birliği ülkelerinde toplam çalışanların yüzde 0,69’unu oluşturan 1.372 milyon çalışan Türk, AB’nin cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) 2006 yılında yaklaşık 80,7 milyar Euro’luk bir katkı sağlamış bulunmaktadır.
• Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı’nın yaptığı anket sonuçlarına göre, AB’deki Türk girişimcilerinin sayısı 1996 yılında 56.500 iken 2006 yılında 101.000’e ulaşmış bulunmaktadır.
• 101.000 Türk girişimci, 10,9 milyar Euro yatırım, 43,9 milyar Euro ciro ve 474.000 kişilik istihdam yaratmaktadır.
• Yeni üye olan Bulgaristan ve Romanya’da bulunan Türkiye kökenli girisimciler bu verilere dahil edildığinde AB ülkelerindeki Türk girişimci sayısı 125.000 sınırını geçmektedir.


changeTarget(document.getElementById("news_content"))